Mireisz Tibor: A Magyar Szent Koronáról

 

 

 

Miért kell a koronáról beszélni ?

 

- Mert évtizedeken át elhallgatták, nem tanították a megelőző generációknak. (1945-2007)!

- Mert ez nem csupán egy történelmi tárgy, egy ötvösmunka, és különösen nem idegenek által gúnyolt „micisapka” !

- Mert a nehéz helyzetben lévő országunk, mindenkori segítsége, uralkodásával a hit védelmezője!

- Mert a Szent Korona a közvetítő földi és égi hatalom között!

- Mert Ő az ország legmagasabb jogi személyisége – kvázi személy (nem egyszerűen tárgy!), a Magyarok Nagyasszonya, a Világ Győzedelmes - Királynője koronája és egyben földi helytartója! Ha nincs is király, de a Szent Korona jelenlétében maga Isten uralkodik.

 

 

 

 

A koronák fajtái:

A koronák használatuk szerint lehetnek:

 

Házi –  Országoló – Beavató – és Halotti koronák.

 

Házinál -nincs megkötés, bármikor viselhető.

Országoló – Királyként meghatározott alkalmakkor viselni kell.(pl. követek fogadása, ítélkezés, hadúrként)

Beavató - Csak koronázáskor viselhető. Beavató korona az u.n. civilizált népeknél csak a magyaroknál van.

 

A koronák formájuk szerint lehetnek:

 

Nyitott koronák – Viselője és királysága/hercegsége felett magasabb hatalom is van.

Zárt koronák – Általában császári koronák, vagy a szakrális királyságok koronái akik felett az égieken kívül más hatalom nincs.

 

A magyar korona ábrázolása: 

 

A magyar koronának a XV. századig hiteles ábrázolása nincs.

Érdekesség, hogy a Szűzanyát kizárólag a Magyar Szent Koronával vagy csak fantázia koronával szabad ábrázolni.

 

 

Mit jelent nekünk magyaroknak a Szent Korona?


- A magyar közjogi alapelv szerint a Szent Korona nem tárgy, hanem személy: jogalany, sőt jogalkotó és minden jog forrása.(Szent István intelmei 1015, Werbőczy Tripartitum 1514)

- A magyar államiságunk megtestesítője.

- Nagyasszonyunk országának és az égi hatalomnak Szakrális közvetítője.

- Az államiság kezdete óta a Szent Korona szakrális ereje  -halandó által felfoghatatlan módon- irányítja, vezéreli és óvja hazánkat a megpróbáltatások, történelmi viharok és hazaárulások sokszor jelentős véráldozatokkal járó évszázadai alatt - napjainkig.

- Különösen fontos napjainkban, mert kipróbált jogintézményei, kellő hittel s alázattal alternatívát és megoldást kínál a centralizált – áldemokratikus pártokrácia ellen.

 

„Addig lesz Magyarország amíg van hit és addig lesz hit ameddig van Magyarország !”

 

Hol és mikor készülhetett a Szent Korona?

 

A krónikák és legendák szerint:

 

II. Szilveszter pápa küldi, Asztrik bencés főpappal (később apát) Ottó császár beleegyezésével, álmában megjelenő angyali sugallatra a keresztény útra tért magyaroknak.( Hartvik püspök : Szent István intelmei 1100)

 

II.Szilveszter a 140. pápa ( 999-1003)  (A pápaság süllyedése és megújulása időszakának (759-1059) az utolsó ciklusában vagyunk) Gerbert fr. III. Ottó (983-1002) császár tanácsadója, tanítója, 54 évesen a Cluny apát javaslatára lesz pápa. Rheimsi érseki iskola vezetője. Messze földön híres tanár. Elítéli a simóniát (tisztség vásárlást), nepotizmust (atyafiság pártolást).

Álma egy megújult jobb világnak a Keresztény Birodalma.

A greznói és esztergomi érsekség alapításával elismerte a lengyel és magyar egyházat, sőt angyali sugallatra koronát is küldött Istvánnak.

 

1983-ban vette kezdetét a korona részletes, tudományos vizsgálata, amit mérnökök, aranyművesek, zománckép készítők és más szakemberek végeztek. Olyan emberek, akik technikailag is el tudják készíteni ezt az ötvös remeket. Bebizonyosodott, hogy a korona egységes méretrendszerben készült, és a bizánci képek, mivel nem férnek bele az eredeti foglalatokba, utólak kerültek felszerelésre. A keresztpántok nem lettek sehonnét levágva és nem kerültek másodlagos felhasználásra, mert nincsen a végeiken vágási nyom, sőt le vannak zárva. Tehát, azokon eredetileg is csak 8 kép szerepelt. Továbbá, azok eredetileg is domborúak voltak és az apostolképekkel egyidősek, mivel azok tűzzománca domború és pontosan illik a keretbe, bár utólag felcserélték őket. Tehát, nemzeti ereklyénk, eredetileg is boltozott koronának készült, azt utólag, nem kellett két részből egyesíteni. Megállapítást nyert, hogy minden szerkezeti eleme (a javításokon kívül) egy időben készült egységes ötvösmunka. Az aranyműves csoport tagja, Csomor Lajos részletekbe menő kutatásai után megállapítja, hogy feltételezhetően, de nagy pontossággal megállapítható, hogy valamely Kaukázus lábainál lévő ötvösműhely remeke lehet , mely 303 után, de 800 előtt készült. Az akadémiai kutatás még ma is igyekszik az érveknek ellenállni, így mindenkinek a maga olvasata szerint kell megfejteni az igazságot  az ellentétes szakmai vélemények miatt.

 

 

 

Egyéb alternatívák:

 

1.Lehetséges, hogy II. Szilveszter pápa visszaküldi a keresztény magyaroknak az Európába került (pl. Nagy Károly hadizsákmánya) koronájukat amennyiben a nyugati kereszténységet támogatják. Esetleg az európai – magyar kalandozások békeszerződésének zálogaként kapták. (Szigeti elmélet - Szigeti István kanonok, Achen)

Az alternatíva szerint a feltehetően örményországi készítésű ( Diokleciánus császár udvarában nevelkedett III. Tiridates ideje alatt készülhetett, hiszen az ő idejében teszi meg a kereszténységet Edessza után másodikként államvallásnak.) Ebben az időben őseink egy része is Örményország északi területein él. Az Aviari csatában (451) legyőzik a perzsa-avar csapatok Örményországot és vélhetően így kerülhetett az avarokhoz a Szent Korona. – 796-ban  Eric herceg vezetésével Nagy Károly csapatai legyőzik az avarokat és 15 szekérnyi aranykincs zsákmányt visznek Achenba , majd rövid idő múlva 800.év karácsonyán III. Leó pápa Nagy Károlyt egy általa hozott különleges koronával császárrá koronázza. Károly a koronát felajánlja a pápának, de halála előtt visszakéri és Jámbor Lajos fiát is megkoronázza vele. Nemsokára bekövetkezett halálakor (814), oly gyorsan temetik el, hogy fia nem ér oda a temetésre. Koronával a fején ülő pozícióban temetik el Achenben. Ezt a sírt  III. Ottó (ötödmagával) nyitja fel 1000 április 28.-án és a koronát feltételezhetően Rómába viszi……majd 1000 karácsonyakor vagy 1001 januárjában megkoronázzák Vajkot, azaz István királyunkat.

 

Ha azonban igaz Szigeti kanonok elmélete akkor ez nem egyebet jelent, mint azt hogy a magyar Szent Korona Európa koronája is. (Ez pedig azt jelenti, hogy Európa kizárólag a keresztényi úton haladhat Isten akaratából)

 

 Az ókori Örmény állam Kr.e. 189.-ben nyeri el függetlenségét (Artaseszida dinasztia) és Kr.u.428-ban veszti el (Arsakida-dinasztia 146-428, ebből a családból származott III. Nagy Tiridatesz, aki elsőként vette fel a keresztény vallást (286) és megtérítette népét 301-ben. Constantinus csak 313.-ban ismerte el a kereszténységet és 325-ben tette keresztény állammá Rómát. Örményországban Világosító Szent Gergely – pártus származású- lett az első katolikosz és neki lehetett meg az a teológiai tudása, mint amit a Szent Korona keresztény jelképrendszere sugall a keresztény világ számára.

(Madjar =  Mad perzsául =  méd, jar = követő )

 

Vannak akik cáfolni igyekeznek Nagy Károly és a Karoling kor létezését, talán más jellegű vallásuk okából, mint a kereszténység, talán másért. Tudjuk azonban, hogy Károly szülei: Pippin és Hosszúlábu (Nagylábú) Berta (avar királylány aki Arsakida leszármazott), így Károly anyai ágon joggal érezhette magáénak az avar kincseket és ezzel a Szent Korona birtoklását is, ami sokaknak nem szimpatikus a mai világrend alakítói között.

 

2.A fon Merseburg elmélet szerint (III. Ottó történetírója)"coronam et benedictionem coepit", azaz, szó szerinti fordításban: "koronát és áldást kapott" Vajk, mely nem fizikális átadást jelent, hanem üzenet is lehetett, amelyben a pápa az angyalok által visszaadatott koronát és a magyarok királyságát elismerte szakrális királyságnak.

 

 

A Szent Korona felépítése:

 

Részei:

 

- Keresztpánt, tetején kereszttel

(kupola-égi uralom)

 

- Párta

 

- Abroncs (9 db csüngővel)

(földi uralom)

 

 

 

Fellelhető további nézetek a Szent Koronával kapcsolatban:

 

- Az ötvösmunka alapján feltehetően Kaukázusi, avar műhelyben készülhetett. ( Örmények?)  (Csomor)

- A zománcképek és stílus alapján kopt egyiptomi.( Ludvig Rezső, Vörös Győző) A farasi leletek 1971-től állnak rendelkezésre és az elgondolkodtató elméletet Ludvig Rezső kutatásaiból ismerjük. Kibontani hosszadalmas, de képekben érdemes megnézni és elgondolkodni rajta.

A farasi katedrálist 1970.-ben lengyel régészek tárták fel. A templom alapkövét 707-ben tették le, és Remete Szent Pálról nevezték el. Egészen a 13. századig működött a templom.

A farasi falfreskókon az apostolok ábrázolási módja azonos a koronánk zománcképeinek ikonográfiájával.

Megjelenik a keresztpánt kiterített képe is.

Az egyik falfreskón teljes szépségében megjelenik az Istenszülő, „Theotokos" feliratú Mária kép, fején egy zárt, keresztpántos koronával (a Magyar Szent Koronával ? ), a korona tetején az egyenesen álló gömbös kereszttel.

 

 

 

Egyik sem zárja ki, így leszögezhetjük, hogy a koronánk kisázsiai eredete igen valószínűsíthető és a korai kereszténység idejére tehető. Korában alakzata, formája vagy maga a korona ismert és a legnagyobb szakrális hatalom jelképe.

 

 

- Érdekesek, de közvetlenül nem hozhatóak összefüggésbe a ghadamesi oázisban talált (Líbia )téglaleletek melyek mindegyikén besütve a Szent Koronához hasonló sziluett található. (Forrás: Rendek Róbert líbiai tanár) Az erődítmény K.e.2500–3000-ben épült, itt nem messze találta Almássy László a barlangrajzokat, búvárok stb.)

 

 

A keresztpánt zománcképei

 

( 8 db.+1 db = 9 db)

 

Az apostolok legtöbbje „pogány” Galileiából származott, mely északi tája Palesztinának és lakóit a zsidók lenézték.

 

Középen (legfelül, földi avatatlanok  számára egykor nem látható helyen) a Mindenható és körülötte a hozzá legközelebb álló Péter, Jakab, János található. Ők a teológiai alapok lefektetői, a Jeruzsálemi zsinat létrehozói. Jézus őket engedte be Jarius házába, amikor feltámasztotta annak lányát és csak őket vette maga mellé a getsemáni kertjében letartóztatása estéjén , továbbá ők voltak közvetlenül tanúi  a hegyen Jézus megdicsőülésénél.( Pál pedig a damaszkuszi úton)

 

Kijelenthetjük tehát, hogy a keresztpánt felső sorában lévő apostolképek azokat ábrázolják akik közvetlenül látták Jézus megdicsőülését !

 

A keresztpánton lévő 7 apostol (Pál kivételével) számára jelent meg harmadszor a tanítványok közül (3 a magyar igazság), amikor azok a galileai tengernél Genezáret tavánál (ma Kineret tó) halásztak. (János 21)

 

Az alsó sorban lévő apostolok pedig azokon a területeken térítettek ahol a honfoglaló magyarok elődei éltek.

 

A latin betűk a hatalom, görög betűk a bölcsesség miatt együttesen vannak jelen ( Honorius Augustodunensist XII. sz. szerzetes írása szerint ),  mint ma is a magasabb szintű egyházi szertartásoknál. (pl. papszentelés)

A világ különböző egyházi helyein megfigyelhető ez ma is pl. Palermó: Montreale katedrális szentélye, wieselburgi Szent Ulrich Ottó féle oktogonja, Cefalu székesegyház, stb.

 

Az akadémiai kutatásban azt a felfogást vallották és vallják, hogy a Szent Korona két, eredetileg össze nem tartozó részből lett utólag összeépítve. Ezt a korona latin és görög felirataira alapozzák. Ez által szerintük, nemzeti ereklyénk, egy latin és egy görög koronából áll. Elméletüket még Révay Péter koronaőr (Túrócz megyei református főispán) 1613-ban írt beszámolója sem „ingatja meg”, amikor is a korona egységes rendszeréről és az azon látható Szűz Mária képről ír. Révay, mint koronaőr, közelről láthatta a koronát. Ma viszont az Istenanya helyén Dukász Mihály képe van. Meg kell azonban jegyezni, hogy a koronaőr munkájában szól bizánci császárokról és királyokról is. De nem nevezi néven őket. A latinos műveltségű koronaőr, feltehetőleg az abroncs görög feliratú képeit véli uralkodóknak, hol ott azok szentek és angyalok képei. Tény az is, hogy néhány megfigyelése pontatlan, de minden valószínűség szerint az Istenszülőt pontosan felismerte. Ha pedig igazat ír a koronaőr, márpedig miért hazudna, akkor a bizánci uralkodók képei 1613 után kerültek a koronára. Ezzel viszont megdől az Árpádok vagy utódaik alatti koronaegyesítés elmélete. (A Szent Korona eredeti történelmi dokumentumai - a koronairatok, annak 1849-es elásása során a földben elrothadtak.)

 

A képek kialakítása rekeszzománc.

 

A pánt vége forrasztott dróttal van lezárva (bordöur vonal) , ami azt jelenti, hogy soha senki nem akart oda több apostolképet felszerelni, mint 8 db-ot. Az így készült eredetileg.

 

Pantokrator zománcképe

 

 

A korona tetején található a teremtő Atya Isten. Az egész világon uralkodó Krisztus a kereszt alatt királyként, dicsőségben, trónuson (Pantokratorként)

Két oldalán ciprusfák (életfa a magyar népművészet visszatérő eleme, a meg nem született lelkek szoktak rajta lenni madáralakban), a nap és a hold találhatóak. Kezében az élet könyve. Paradicsomi kép.

A Boldogasszony jelképe a hold, a férfi Istenség jele a nap és a kettő az elválaszthatatlan egység. (a csángóknál még él az Istenanya Istenapa kifejezés).

Mai értelemben a Szűzanya és a Fiúisten (Jézus) jelképei.

Pantokrátor / mindenható; az ikonográfiában a Mindenség urának királyi jelvényeivel trónon ülő Teremtőt jelöli)

A kinövő kereszt is életfa motívumként tekinthető.

 

 

Ferde volt-e a kereszt?

 

 

Mint a képen egyértelműen látszik a kereszt ferdülése erős külső behatás eredménye. Ötvös vizsgálat megállapította, hogy a korona keresztpántjának durva sérülésekor ferdülhetett el.

 

A kereszt a közvetlen kapcsolat Istennel.

 

Ferdesége: A kereszt dőlésszöge (23.5 fok) pontosan megegyezik a föld keringési síkjához mért föld tengelyszögnek (ekliptika), magyarul ez a tengelyferdeség szöge. Ami érdekesebb, hogy a jelenlegi dőlt magassága azonos a keresztpánt szélességével, ami azonos az abroncs magasságával.

 

A Szent Koronán még egy liliomos kereszt is volt (hátul a Szűzanya képe felett), melyet János Zsigmond édesanyja Izabella királyné kormányzása alatt (1540 – 1553), vélhetően 1551-ben tört a királyné le róla. Tudjuk, hogy 1598-ban még Báthory Zsigmond tulajdonában van, de sajnos utána nyoma veszett.

 

 

Apostolképek:

 

Szent János apostol

 

 

„Akit szeret vala Jézus”  (János 13.23)

 

A legfiatalabb apostol. Jézus kereszthalálakor az egyetlen apostol, aki jelen van. Jakab testvére.

A konkrét felirat Jónás nevét is asszociálja, aminek megvan az újtestamentumi alapja, hisz Szent Péter atyja Máté evangéliumában Jónás, míg János apostol evangéliumában János. Továbbá Jónás Jézus előképe 3 napig volt a cetben, mint Jézus a kereszten.

Palesztinában, Kisázsiában térít.

Jelképei a madarak (sas- a ragadozó madár általában a felsőbb rendi származásra utal, a Szentlelket is jelképezi), de az evangéliumának szárnyaló tanítását is jelentheti.

Kezében az élet könyve, melyre keze mutat.

Az egyedüli apostol, aki végül (bár megfőzik, de túléli) 100 évesen természetes halállal hal meg.

A legjobb állapotban maradt kép, mely gyakorlatilag sértetlen, így felvetődik a kérdés, hogy talán a lehetséges út az övé?

Jézus az ő gondoskodására bízza édesanyját. Talán itt a magyar küldetés?

 

Szent Bertalan

 

 

 

A hiányzó Szent Bertalan kép helye a Fiú Isten mögött üres, ill. az 1983-as vizsgálatnál a felirata még megvolt (Artholó). Az 1983-as vizsgálatnál a felső sarkokban a Fülöp képhez hasonló indarészlet és a feliratból a „Artholo” volt még látható. Szent Bertalan zománcképét, aki szintén hitetlen volt, "bőrtelenítették" - szó szerint lenyúzták a Koronáról. Sorsa azonos lesz a koronán, mint az életben.

India és Arménia (Örményország) igehirdetője.(Az India nevet ez időben a görög és latin írástudók Arábia, Etiópia, Líbia, Párthus, Perzsa és Méd országra is alkalmazták !)

Mi lehetett a képen? Jelképeihez a kés és lenyúzott bőr is tartozik. (Cserzővargák védőszentje)

 

Szent Jakab

 

 

Szent Jakab apostol képe a keresztpánt hátsó részén.

A név felirata SCS IACOBVS; ahol az A betű megoldása különlegesnek mondható.

Jézus unokatestvére (Mária testvérének Salome fia)

Szent Tamás

 

 

 

Szent Tamás apostol képe a keresztpánt hátsó részén, a Dukasz kép mögött. Tamás Örményországban, a Kaukázusban, Észak Mezőpotámiában, Szkítiában térített. Képét a Dukasz császár képének barbár felszerelésekor két helyen átfúrták, a szegecselés átütötte a zománcképet – amint a hagyományban olvashatjuk: Szent Tamást lándzsákkal döfette keresztül az indiai Gundaphoros király.  Tehát a zománckép sorsa is azonos lett az apostoléval.

A képen olyan indamotívum van, mint Fülöp apostol képén.

 

Szent Péter

(Sanctus Petrus)

 

 

Szent Péter (szikla) apostol a korona keresztpántján , jobb oldalt , felül.

Ő hirdeti elsőként az Igét „pogány”- paganus (faluban lakók) között.

A pápák és halászok védőszentje.

„Te Péter vagy. Erre a sziklára építem egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta”

A mennyország őrzője (a föld s menny kulcsai)

Saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre.

 

Szent András

 

 

Szkyta (párthus, méd, perzsa stb.) térítő.

Szent András apostol a keresztpánt jobb oldalának alján.

A kép rajzai madarak (Szentlélek) és kopt keresztek (sztavroszok)

Görögország és Skócia patrónusa

 

Szent Pál

 

 

Szent Pál apostol a keresztpánt bal oldalán.

A kép felirata SCS PAVLVS; itt az L betű formája különleges, mint a második U betűé. Ilyen típusú U betűt igen nagy számban találhatunk az ezer előtti kódexekben (ír unciális)

Kisázsiában, Szíriában térít. A „pogányok apostola”. Összefogta a szórványközösségeket.

(Damaszkuszi úton találkozik Jézussal és az üldözőből lesz apostol.)

 

Szent Fülöp

 

 

Szkytha térítő.

Szent Fülöp apostol a keresztpánt bal oldalán található, alul.

A kereszttel űzte ki a sátánt Mars templomából (Aranylegenda szerint)

Fejjel lefelé feszítették meg

 

Pártadíszek

 

 

A Fiúistentől jobbra és balra 4-4 db csökkenő méretű pártadísz. A két magasabb háromszög alak csúcsán 1-1 db. átfúrt ceyloni zafír. Háromszög – íves – háromszög – íves kiosztásban. A háromszög a férfi jelképe kékben a zöld. Az ívesek a nő jelképe zöldben a kék. Csökkenő mérete miatt a családra lehet asszociálni (Apa – anya - fiú gyermek- leány gyermek)

A legnehezebb azsúr zománc technológiával készült.

Technikai csúcs elkészíteni.

A párta folytatásában mindkét oldalon 9-9 db gyöngy van. (Istentriász- Szentháromság) A párta két szélén eredetileg liliom volt, ami Orseoló Péter ólompecsétjén látható. Hátul középen a Szűzanya kép felett liliomos kereszt volt, melyet Izabella királyné letört.

 

Jézus Krisztus pantokrator

 

 

 

 

A párta közepén található a földi uralkodó Fiú Isten - Krisztus képe, az Istentől származó földi hatalom és igazságos ítélkezés jelképével.

A zománckép tetején látható „szívkő”, a törött ametiszt, vélhetően Jézus szívét szimbolizálja. A képben a második ítélkezés és az utolsó ítélet együttese is benne van és ezek együtt meghatározzák a magyar nemzet küldetését is.

Az abroncs minden képe a Fiúisten felé néz. Elöl az erő hátul a megtestesülés (az áldott Szűzanya). Bal kezében és térdén a hétpecsétes könyv (végítélet) van. Jobb kezében ujjai között felmutatja az ostyát (kis fehér korongot, az Oltári Szentséget), mely a saját (Jézus ) teste !

Az akadémiai kutatás, pont a Fiúisten és az Atyaisten képének hasonlósága miatt állítja, hogy minek lenne két Jézuskép a koronán ha nem két részből készült volna. Pedig pontosan ez az egyik, ami teljes nyugalommal bizonyíthatóan egyszerre is jelen volt a készítés idejében a koronán, hiszen az Atyaisten képmása mellett a Nap és a Hold jelei, míg a Fiúisten képmása mellett – a megkülönböztetés végett – a Jézus Krisztus (IC –XC) felirat látható.

 

Az abroncs zománcképei:

 

Feltételezések szerint és logikusan egykor talán 4 angyal + 4 mártír?

 

Az első képpár (bal – jobb, mindkettő a központi Jézus kép felé néz)

 

Szent Mihály arkangyal az égi seregek vezére az apokalipszisben , a sárkány (Sátán) legyőzője. Isten hírnöke, közvetíti az Isteni hatalmat a földi uralkodónak.

„És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre…” (Jel.k.12.)

 

Szent Gabriel arkangyal. Szerepe azonos Mihály arkangyaléval. Szintén közvetíti az Isteni hatalmat a földi uralkodónak. Ő Isten hírvivője, küldöttje: „Üdvözlégy Mária….”

 

 

 A második képpár:

 

Szent György országvédő katonaszent képe Mihály mellett. A földi seregek vezére, a földi sárkány (Sátán) legyőzője Kappadókiában (Örmény ország). (a vértanú halála 303)

 

Szent Demeter országvédő katonaszent képe Gábriel mellett. A csatákban védik az uralkodót. Maximus császár prokonzulja, a Krisztusi hit térítője, melyért börtönbe vetik ahol megjelenik számára egy angyal koronával, ez világossá teszi számára a mártíromságot és a még erősebb hit védelmét.

 

A harmadik képpár:

 

Szent Kozma orvos szent, a György kép mellett. Feladata az uralkodó egészségének védelme. (vértanú halála 303)

 

Szent Damján orvos szent, Demeter képe mellett. Feladata az uralkodó egészségének védelme. (vértanú halála 303)

 

Orvosi hivatásuk alatt a gyógyításért pénzt nem fogadtak el.

 

        

 

 

Utólagos felszerelésű képek:

 

 

Kon kép:

Konstantin bizánci császár. Dukasztól balra. .(Bíborbanszületett VII. Konstantin bizánci cs.??? [ur. 913-959] lásd. Dukasz.

Méretét tekintve nagyobb volt, mint az eredeti keret, de levágtak belőle, hogy beférjen az eredeti kép helyére. Feliratának színe a többségtől eltérően piros.

 

Geobicasz (Géza) király. Dukasztól jobbra.

„Isten világosságát elérni törekvő király.” „Geobicász a türkök hívő királya”

 

Az akadémiai kutatás I. Géza királlyal azonosítja. A kérdés csak az, hogy melyikkel, mert ha Géza fejedelem is koronázott volt akkor ő volt I Géza, így megbukik a Dukasz-Géza koronaelmélet. Egyébként a kép egy használtabb tárgyról kerülhetett a koronánkra, mert a többi képhez képest erősebben kopott.

 

Dukasz Mihály (ur. 1071-78)

 

Mihály, a rómaiak Istenhívő császára dukasz” (gr)

 

A kép semmilyen vonatkozásban nem kötődik a korona eszmeiségéhez. Betűi a Kon képpel együtt a többi képtől eltérően pirosak, mérete széltében és hosszában jelentősen meghaladja az eredeti keret méreteit.

 

A bizánci képek, feltételezhetően II. József alatt(1780-1790) kerülhettek rá, amikor a császár a koronát nem használja, azonban kiviszi az országból. Feltehetőleg a töröktől visszavett balkáni területeket kívánta volna Katalin cárnővel együttműködve birodalmához csatolni, és az így létrejött új Római (Szabadkőműves) Birodalom koronájának szánta volna az átalakított magyar koronát. E szabadkőműves elképzelésnek első uralkodójának II. Katalin cárnő unokáját szemelték ki, Konstantin Paulovics nagyherceget, mely megmagyarázhatja a Kon kép eredetét, egy bíborban született (császári sarj) és egy fiatal 18 év körüli uralkodó képében. (mindkettő felirata eltérően piros)

Az ekkori képcserére utal, hogy II. Lipót 1790-es koronázása előtt, a Rendek, hosszasan tanácskoztak azon, hogy tényleg a magyar Szent Korona került vissza hozzájuk Bécsből. Valami nem volt rendben a koronán. Feltehetőleg az oda nem illő bizánci képek okozták a gondot(Persze azt tudni kell , hogy a Szent Koronánkat ez idáig kizárólag a koronázáskor, tehát egy király életében egyszer lehetett látni és akkor is csak távolról. Ez alól kizárólag a koronaőr volt kivétel.)

 

A kép helyén 1613-ban teljes bizonyossággal a Szűzanya képe volt még látható! (Révay Péter Túrócz megye főispánja, koronaőr szerint, aki két koronázáskor vette ki ládájából a Szent Koronát és jól megfigyelhette azt, továbbá megerősíti a tényt, hogy református vallású létére nem állt érdekében a Mária tisztelet miatti valótlan állítás)

 

Az abroncs  kő díszítményei:  almandin, zafír, zöld üveg, akvamarin

 

Összegezve:

 

Egyesek szerint valaha Krisztus keresztjének egy darabját foglalták bele, míg mások szerint szent királyaink által vált szenté. Meglátásom szerint, azonban egészen más miatt lehet és kell szentnek tekintenünk. Ez az ok pedig nem más, mint annak jelképrendszere.

Koronánk méretrendszerének legkisebb eleme az 1 hüvelyk, míg a legnagyobb a 26 hüvelyk. Az 1 az isteni tökéletesség száma. A 26 a számmisztikában Jod-Hé-Va-He = Jehova, vagy Aleff, Adoján, Elahim avagy az Isten száma. Tehát a korona „isteni méretezésben” készült! 26 hüvelyk az abroncs belső körmérete, vonásban 314 (/100 = pi), mi által az király fejét, maga az Isten övezi. Mit mondanak számunkra a korona keresztpántjai? A vizsgálatok bebizonyították, hogy azokat a korona 1440- es sérülése miatt, 90 fokkal elforgatták a középen lévő „Krisztus” avagy Pantokrátor képpel együtt. Vélhetően azóta ferde rajta a kereszt. A keresztpántok: A korona felső része az Égi Birodalmat jelöli, míg az alsó a földit. Az Istennel a közvetlen kapcsolatot és az égi hatalmat a korona tetején lévő kereszt biztosítja és közvetíti az uralkodó számára. Az Atya köldökéből kinövő kereszt, egyben életfa motívum is. A négy keresztpánt a bibliai négy folyót jelenti, melynek közepén trónol a Teremtő Atya Isten, kezében az Élet Könyvével. Ez pedig magának a Paradicsomnak a képe. A keresztpánt képei eredeti sorrendben D-ről észak felé haladva: Tamás, Jakab, Pantokrátor, János és Bertalan, és Ny – Kelet-i irányban Fülöp, Pál, megint a Pantokrátor, mint központi kép, Péter és András. Az Atyához közeli 4 apostol az, aki különösen tanúja volt Jézus megdicsőülésének. Péter, János és Jakab látta a színeváltozást, míg Pál a damaszkuszi úton találkozik a Feltámadottal. A keresztpánt 8 apostola a „Hiszek egy Istenben..” kezdetű Apostoli Hitvallás, Fiúra és Atyára vonatkozó egy-egy sorát jeleníti meg szimbolikusan. És csak ez a 8 apostolkép így együtt jelenti az Apostoli Hitvallást! Ugyanez a nyolc van jelen a Genezáreti tónál lévő halászaton (János  21.)

A keresztpántokon 72 gyöngy található, ami a 72 tanítványt rejti magában (mellesleg a magyar vármegyék együttese, a Kárpát medencén kívüli területekkel együtt). Az ugyanitt fellelhető 64 kő, ami 8x8 a Nyolc Boldogságot rejti magában(mellesleg 64 vármegyénk volt a Kárpátokon belül). Egyben a 8 a mindenek felett uralkodó császárnak is a száma. Ezt a szimbolikát elvben csak császár viselhetné, király nem, kivéve, ha egyenrangú a császárral. Ez esetben azonban hatalma nem eredhet császártól, csak az Istentől. De a császári szimbólum azt is jelenti, hogy hatalma a pápától sem ered, mert ekkor a pápa ura maga a császár! Fülöp és András a szkíták megtérítője, míg Bertalan és Tamás Kis-Ázsiában és a Kaukázusban térített. Ezek pedig a magyarság ősi hagyományaira és területeire utalnak.  János és András mellett egyesek a Turul madarat vélik felfedezni, de lehet, hogy itt a madár a Szent Lelket jelképezi. Az abroncs eredeti képei az óramutató járása szerint a Jézus képtől kiindulva: Mihály arkangyal, Szent György és Kozma, Raffael arkangyal a mai Géza kép helyén (feltehetően), Szűz Mária a mai Dukasz Mihàly kép helyén (1613-ig biztosan), Uriel arkangyal a mai Konstantin kép helyén, Szent Domján és Demeter, végül Gabriel arkangyal. Tehát 4 angyal és 4 mártír, továbbá a Fiú Isten és az Istenszülő. Szent György és Demeter katona védőszentek, míg Szent Kozma és Damján orvosok. Feladatuk a királyt védeni a csatákban, valamint óvni az egészségét. Az arkangyalok Isten hírnökei és az isteni hatalom közvetítői. Nem véletlen, hogy a magyar király Isten kegyelméből való, apostoli király.  Szent Mihály az égi, míg György a földi sárkányt, avagy a Sátánt győzi le. Ez az örömhírnek és a végítéletnek a szimbóluma így együtt. Jézus képe felett az ametiszt 1849-ig szív alakú. Ez Jézus Szent Szívét jelöli, de egyben a tökéletesség jele is. Mária képe felett 1551-ig egy liliomos kereszt volt, amit fia, Szapolyai János Zsigmond erdélyi fejedelem számára Izabella királynő tört le, hogy az fiát emlékeztesse királyi születésére. A liliom a szüzesség jele. A liliom és a kereszt együtt Jézus és Mária együttes jelenléte, mikor a Szentlélektől fogant az Istenfiú. Így ez egyben a Szentháromság jele is. Jézus, a Pantokrátor és a liliomos keresztben rejtőző Lélek, egy ívben borul rá a király fejére. Krisztusban pedig egyesül a király, a pap és a próféta hatalma. És ez jellemző a magyar király hatalmára is. Lásd például szent királyaink isteni eredetű álmait. Az abroncsról eredetileg 5 csüngő lógott le. Ez Krisztus 5 szent sebének és egyben a hatalomnak a jelképe. De az 5. szentségre, a Feloldozás és Bűnbánat Szentségére is utal. Az uralkodó, ez által egyben főpap is. De utal Krisztus Melkizedek rendje szerinti főpapságára is. Ezek a csüngők csengésükkel voltak hivatottak az urakodót figyelmeztetni az isteni és emberi igazság meghallására. A csüngő 3 ágú levélmotívumban végződtek, amiben a Szent Háromság tűnik elő. Az abroncson 18 gyöngy látható, ami 9+9. Ez pedig megint az Istentriászt, a Szentháromságot fejezi ki. A párta 9 csúcsú transzuid dísszel rendelkezik, mely az ötvösművészet csúcsa – ide számoljàk az abroncs Jézus képét is -, az isteni hármasságnak, magának a tökéletességnek és az elpusztíthatatlan erőnek és energiának a jelképe.  A háromszög alakúak a férfi a kerekítettek a női jelképet testesítik meg. A párta 12 hüvelyk hosszú, amiben a 12 apostolt fedezhetjük fel. A pártát 9 kő zárja le, amelyeken piros-fehér-zöld színű virágok voltak. Ezekből mára csak 1 maradt meg. A piros a császár színe, de ez esetben az uralkodó Istené, a zöld a remény színe, míg a fehér az egyszerűség, ártatlanság és béke, valamint a lelki tisztaság jelképe. A három együtt az Isten eljövetelébe vetett reményt fejezi ki. A koronán két sorban 312 gyöngy található + kettő a díszeken , ez pontosan 314.(/100=pi)Ez pedig 26 tucat gyöngy, ami a Teremtő Isten szent számát rejti magában.

A Magyar Szent Koronán Nazianzoszi Szent Gergely 370-ben kifejtett Szentháromság tana tükröződik vissza, amit 381-ben a Konstantinápolyi Zsinat szentesített. A Szentek fején lévő dudor a bölcsességet jelöli, míg a korona latin betűi a hatalmat, a görög betűi pedig bölcsességet jelölik. A kétféle írásmód a korabeli vallási tárgyakon igen gyakori jelenség, mindig az előbbieket jelenti. A Magyar Szent Korona magában foglalja a keresztény hitvallást, az örömhírt és a végítéletet, a hit védelmét és tanítását. Zárt korona lévén pedig, mindez körülveszi az uralkodó fejét, és átadja annak saját hatalmát. Nem véletlen, hogy hazánkban a korona titokzatos teste és nem a koronás király uralkodik. A király csak megtestesíti a korona testét és végrehajtja annak jogait. Fentiek alapján megállapítható, hogy a korona készítésének idejében messzemenőkig a legnagyobb tudással rendelkező újtestamentumi keresztény ikonográf. (Készítője a legnagyobb hatalommal és tudással rendelkezett a földön, mert Isten irányította a kezét. Ez valójában megfigyelhető a másolatok készítőinél is elmondásuk alapján)

A korona, mint jelképrendszer a Szentháromság legtökéletesebb ábrázolása, keresztény jelkép, eredendően szakrális, tehát szent.

A Szent Koronát 1038 augusztus 15.-én a Szűzanyának felajánlotta Szent István és ezzel az egykori Boldogasszony imádó magyarokat és hazánkat is, összetartozásuk jeleként Mária segítő kezébe tette, jelezve a világ keresztényeinek az összetartozást. Ezért a keresztény világban mindenütt elismerve hazánkat Mária országaként, a Szűzanyát Magyarország királynőjeként ismerik el. (Regnum Marianum) A magyar Szent Korona, mely az Isteni égi hatalom és a szakrális földi hatalom közötti képviselő, nevezhetjük Szűz Mária királynő koronájának is. Tehát a Magyar Szent Korona a Szűzanya földi régense, megbízott képviselője is.

 

A korona fő és érdekes paraméterei

 

A Szent Korona súlya: 2056 gr. Az abroncs magassága 2 hüvelyk, külső kerülete 26 hüvelyk, a középső pártaelem magassága 2 hüvelyk, kupola magassága 5 hüvelyk. A készítés alapja az aranymetszés szabálya, melyben a Fibonacci számsor testesül meg.

A korona mértékrendszerének legkisebb eleme az 1 hüvelyk(a trónus mérete a mindenható képen), míg a legnagyobb a 26 hüvelyk(a koronaabroncs külső átmérője). 1 az Isten- Isteni tökéletesség, 26 a számmisztikában a Jod - Hé - Va - He = Jehova , az Isten száma. 26 hüvelyk az abroncs külső mérete(hüvelyk 25.4-5 mm), vonásban 314. a fejre illesztett koronánál a király fejét az Isten övezi (ezért nem vicc!!!)

A korona Isteni méretezésben készült!

Keresztpánt 72 gyöngye – 72 tanítványt jeleníti meg, de érdekes, hogy Magyarországnak ennyi vármegyéje volt a társult országokkal együtt.

A 64 vércsepp alakú kő 8x8 boldogság

A 8 egyébként a mindenek felett uralkodó császár száma.(a magyar király egyenlő volt a császárral, mert hatalmát közvetlenül Istentől kapta), de érdekes, hogy pont 64 vármegyénk volt a társult országok nélkül.

A jelenlegi 19 zománckép is érdekes, ha a megyéink jelenlegi számát vizsgáljuk meg, bár ez már igazságtalan Mátyás (Róth) „uralkodására” tehető.

Az alsó sorban 156 gyöngy, a felsőben 146 db található. A felső sorból kutatók szerint a Dukasz kép felszerelése miatt 10 db eltávolításra került. Ha ezt összeadjuk az 312  és hozzáadjuk a koronán lévő képeken lévő további két gyöngyöt akkor megint 314 et kapunk a koronán immár másodszor is. A 314/100 = 3.14 a közismert pi szám.

(Szerintem a gyöngyök eredeti száma 153–153 volt mint a Krisztusi halászatok halainak száma és a teljes rózsafüzér, így szerintem a Dukasz kép felszerelésekor 7 gyöngyöt vettek ki melyből három alulra került)

 

Csüngők

 

Vélhetően eredetileg 5 csüngő volt, mely Krisztus 5 szent sebére figyelmeztet. Csengésük figyelmeztet az emberi és Isteni igazság meghallására.

Végeiken 3 ágú levélmotívum a szentháromságra utal

 

 

A jelenlegi korona lehetett-e Szent István fején?

 

A készítési ideje alapján egyértelműen. A Nagyharsányban talált 40 db Szent István királyunk koronázási pénzén lévő zárt (!!!) korona alapján is. Továbbá az 1031-ben készült koronázási paláston Szent Bertalan fején lévő zárt, kereszttel ellátott korona alapján is. (Ezt a szocializmus alatt a 70-es években restaurálásra vitték és ekkor eltűnt a palástról!!!?)

 

 

A Dukász kép amely kizárná a korona Istváni idejét azonban silány módon és a korona míves készítéséhez méltatlan szegecseléssel, gyakorlatilag kontár módon került felerősítésre a kisebb képkeretre durva módon átütve Tamás zománcképét (Pont úgy, mint halálakor)

 

 

 

Egész egység, vagy több részből összeillesztett korona?


Szent István első pénze.(nagyharsányi lelet 1968)

 

 

A felirat jelentése királyi állam (Regia Civitas). Az első oldalán Krisztus kezében a Turul nemzetség zászlója, az Árpádsávos zászló.

Az érme másik oldalán boltozatos korona, közepén a Krisztust jelképező kereszttel.

 

Összegezve:

 

1. Az érmén a Magyar Szent Korona leegyszerűsített képe van.

2. A Szent Korona már István koronázásakor is a Magyar Államot jelképezte.

3. Az aranyműves vizsgálat alapján egységes ötvösmunka. (Cs.L.)

 

Miért Szent a korona és miért szakrális királyság Magyarország?


Ø Azért, mert népünk, mint közösség, a közösség legfőbb szimbólumát az államot jelképező Szent Koronát – a benne rejlő főhatalommal együtt Krisztus anyjának a Boldogasszonynak ajánlotta fel, melyet Ő elfogadott.

Ø Nemzetünk viharos évszázadokon keresztül a mai napig is hazáját -fentiek miatt- Mária Országa-ként, Krisztus édesanyját Nagyasszonyaként nevezi és fogadja el. Ez a Regnum Marianum.

Ø Isten a kiválasztott személyeket látja el szeretete jótéteményeivel, az élettelen dolgokat pedig különös oltalmába veheti. Ezt mondjuk megszentelésnek. (Consecratio)

Ø A szentelmény Isten céljainak szolgálatában áll, annak maradéktalan hordozója lesz. A felajánlástól napjainkig (égi szerződést földi halandó nem bonthat meg) a magyarság Isten égi királyságának földi védelmezője.

Ø Ahogy a Szent Korona fizikailag két fő részre bontható (abroncs, pártával és keresztpánt a kereszttel) úgy eszmei tartalma is két részre oszlik. A felső rész, a keresztpánt Isten mennyei birodalmának szimbóluma. Az alsó rész, az abroncs Isten földi országát jelképezi. Így a mindenkori felkent, Szent Koronával rituálisan megkoronázott magyarországi uralkodó apostoli szakrális király, a keresztény hit védelmezője

 

A Szent Korona misztériuma

 

v Kapocs Isten és a mindenkori magyar uralkodó között, így hatalomközvetítő, jogintézmény, jogi személy, jogforrás és a Kárpát medence földterületének és méhe kincseinek mindenkori tulajdonosa.

v Nemzeti szent ereklye, keresztény misztika és az egész világ kereszténységének legfontosabb újtestamentumi jelképe.

v A fizikai testen kívül szellemi testtel is rendelkezik, mely hatalmának erejében és a Szent Korona országának tagjai szívében, szeretetében, vagy félelmében mutatkozik meg.

v A Szent Korona Készítési paraméterei a kozmosz adataival rendelkeznek és készítési korát messze meghaladó tudást őriz magában

v A Szent Korona tudatos megcsonkítása, átalakítása is mindig misztikus jelenséget hordoz. (Aki bántotta vagy felelőtlenül kezelte nehézségekbe, problémákba ütközött, számmisztikailag érdekes egység)

 

A Szent Korona tan lényege:

 

Ø A Szent Korona Tan az alkotmányos magyar államélet alapja, ahol az államhatalom a nemzettől ered, mely azt a Szent Koronával való megkoronázás útján osztja meg a királlyal. (A hatalommegosztás szellemi alapja) Werbőczy

Ø A magyar Szent Koronáé a főhatalom, vagyis a mindenkori király és a tagok (nemzet) felett áll

(caput sacrae Regni coronae )

Ø A Szent Korona maga az egész állam és a társadalom is, a társadalom tagjai a Magyar Szent Korona tagjai. Ide tartozik az államalkotó nemzetek minden tagja -bárhol él a világon- (membra Sacrae Regni coronae)

Ø Az állam feje és a nemzet együttesen képezik a Szent Korona – a Pátria,- az ország egész testét (totum corpus Sacrae Regni Coronae)

Ø A magyar Szent Korona a legfőbb tulajdonos, beleértve az ország egész területét (Kárpát medence), az uralkodót és az ország egész vagyonát.

Ø Az ország egész területe (Kárpát medence) a Szent Korona tagja

Ø A Magyar Szent Korona hatalma közakaratból ruháztatott át, ezért minden jog forrása a Szent Korona.

Ø Ezért ezen a jogi helyzeten a földi hatalmak nem változtathatnak. A Szentkorona-eszme Szent István tudatos politikai és államjogi alkotása. Társadalmi szerződés, melyben erkölcs és jog nem válhat el.

Ø A Szent Korona Tan hatálytalaníthatatlan, jogaiban nem csorbítható, mert törvénysértés jogot nem alapít.

 

 

Mit kíván tőlünk a Szent Korona ?

 

v Kiterjeszteni, megóvni, elfogadtatni és becsülettel élni a keresztény hitet. (Isten ereje: Dávid. Istenre (az igazságra) emelt karddal sújtva hallhatatlanná válunk.)

v Elősegíteni a nem keresztények megtérését.

v Helyreállítani és megóvni a megyerendszert.

v Magyar Szent Korona ezeréves birtokviszonyrendszerét visszaállítani: - azaz a csalással, 1000 éves alkotmányunk megsértésével szerzett vagyonokat a Korona javára bekebelezni.

v Az ország belpolitikáját a Szent Koronához való hűség alapján újrarendezni.

v A centrális törekvésű áldemokratikus pártokráciát megszüntetve új nemzedékünknek helyreállítani történelmi alkotmányunkat és felemelni az ország élére újra Őfelségét a Szent Koronánkat az utolsó történelmi állapot szerint, majd megkezdeni a jogharmonizálást a korszerű, életszerű állapotokhoz igazítva.

v Ha a történeti alkotmányunk helyreállításának kötelezettségét  a regnáló hatalom nem hajtja végre, úgy tudatosítani kell minden Szentkorona tagban, hogy törvénysértés jogot nem alapít, tehát a Szent Korona országának minden tagja joga és kifejezett kötelessége ellentmondani és ha kell ellenállni, ha a magyar érdekek, a Szent Korona, a Szent Korona területe és a Szent Korona keresztény eszmeisége veszélyben van és a magyar érdekek sérülnének. Ma alkotmányjogi , politikai válság van. Fogynak a keresztény nemzetek, ezért visszatérés szükséges a szakrális hagyományokhoz (nálunk ezt csak fel kell éleszteni, mert jelen vannak még). A Szent Korona megvalósítja a nemzeti egységet. Azt szokták mondani: Igen, de nincs vezér! Ne essünk kétségbe, mert van vezér: Magyarországot fennállása óta közvetlenül Isten vezérli!

v Hazánkban ma nem bal és jobboldal áll egymással szemben, hanem a magyar érdekek állnak szemben az idegen érdekekkel, ill. azok hazaáruló kiszolgálóival.

 

Mit jelenthet Európának Magyarország feltámadása ?

 

1920-ban keresztre feszítették a hit országát az akkor már pénztőke által irányított nagyhatalmak. Pontosan annyi részre szakították szét, mint ahány sebet ejtettek  a Megváltó testén. A misztérium játék következő állomása azonban a feltámadás, csak előbb meg kell halni. A magyar nemzetbe kódolt kötelességtudat a kegyelmes nép utolsó pillanatában fog kibontakozni, melyet az erkölcseitől, szavától és akaratától megfosztott Európa szellemi vezetői várnak. A becstelenség és értéktelen hedonista élet automatikusan szüli a vágyat a jóra a vallás és hit helyreállítására, mely hazánkban még jelen van és erősödik. Mária országa lassan készen áll – ugyan még kell egy kis teher ránk – megmutatni újra a világnak, hogy ahol Isten kezében a hatalom, ott földi erőnek esélye nincs. Európa pedig csak akkor lesz Unió, ha visszaemeli alapelvei közé a létrehozásakor egyértelműen elgondolt keresztény alapokat. Ha ezt megteszi Európa akkor a helyreállított Magyar Királyság (Királlyal, Kormányzóval, vagy akár miniszterelnökkel, de a hazáért munkálkodva és a Koronáért ) gyöngyszeme lesz és a világ újra kiemelkedhet a mocsokból. Ha a Szent Korona kapu a földi és égi királyság között akkor ez a kapu még mindig nyitva áll és kínál egy lehetőséget a jóakaratú embereknek.

 

 v.lg Mireisz Tibor

 

 

 

 

Források:

Dr. Molnárfi Tibor: A szent Korona, A Szent Korona Misztériuma

Csomor Lajos: Őfelsége a Szent Korona

Kocsis István: A Szent Korona misztériuma, A szakrális fejedelem

Dr. Timon Ákos: A Szent Korona elmélete

Werbőczy István: Hármaskönyv

Zétényi Zsolt: A Szentkorona eszme mai értelme

Endrey Antal: Az ország koronája

v. Rihmer Aurél: A magyar Szent Korona jelképrendszere (előadás)

dr. Bakos Batu: Magyar küldetés (előadás)

Mireisz Tibor: A Szent Korona keresztény ikonográfiája (előadás)