2014.02.09. SZÁMÚ RENDI KÖZLEMÉNY HÉT PONTBAN 

a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége mai napon közzétett nyilatkozatáról.

Mélységes elkeseredéssel és egyre nagyobb undorral éljük át napjaink politikai céloktól vezérelt, gyűlölettel izzó, szélsőségesen magyar ellenes eseményeit. Nem is oly régen akadt olyan zsidó honfitársunk, aki moslékevőknek és genetikailag alacsonyabb rendűeknek titulált kollektíve bennünket magyarokat, mielőtt tükörbe nézett volna. Mert akkor nagyon hamar rájöhetett volna arra is, hogy csak itt a totális szabadság országában, Magyarországon nem kattan a kezén a bilincs, másutt már rabruhában töltené jól megérdemelt –minden alapot nélkülöző- faj elmélete miatt, a reá kirótt, évekig tartó börtönbüntetését is. 

E különleges és egyedülálló toleranciának (értsd: pozitív diszkrimináción) az lett a következménye, hogy mások sem maradtak tétlenek. Gúny és nevetség tárgyává tették egy irányító csoport háttér munkájával először külhonban (Bécsben), a büntető jogi jogvédelem alatt álló legféltettebb nemzeti jelképünket a Magyar Szent Koronát, hogy aztán egy belföldi kereskedő hálózat e támadás hatásait tovább fokozva, a mi békés és lovagias magyar lelkünkbe is beletapostasson, a Magyar Szent Koronát és a Magyarok Nagyasszonyát, Szűz Máriát is bemocskoló trikóinak a nyílt és provokatív árusításával is. 

Nem kell tehát nagy képzelőerő ahhoz, hogy előrelássuk, vajon az ilyen akcióknak mi lett volna a következménye olyan demokratikusnak mondott államok, népek és nemzetek védett jelképei esetében, mint pl. Izrael, Szerbia, Csehország stb. Bizony ott nagyon könnyen vér folyt volna már. 

Jó előre látható volt az is, hogy a magyar nemzet elleni szervezett támadások folytatódnak a jövőben is. A támadni akarók ugyanis mindig találnak okot a támadásaik ideologizálására is.

Így történt ez ma este is. Valakik gondoskodtak arról, hogy ez az ünnepi estünk se legyen békés és nyugodt, mint azt normális esetben joggal elvárhatnánk. 

Ezúttal a zsidó vallási szervezetként /!/ jegyzett Mazsihisz lépett porondra, amelyet a kormány nagyvonalú pénzügyi adományaival és a vele szövetséges nemzetközi szervezetek iránti gesztusaival, az elmúlt időszakban tejben-vajban fürdetett, a félreértelmezett és hatástalannak is bizonyult pozitív megkülönböztetések jegyében! ( Lásd: nemzetközi zsidó szervezetek ülésezései a magyar parlamentben stb. ! Tegyük fel végre azt a kérdést is, hogy vajon melyik demokratikus állam engedte át állami „szentélyét„ egy magánszervezetnek eddig, a magyar államon kívül ? Egyik sem! 

A Magyar Királyi Szent László Lovagrendnek, mint az alapvető magyar érdekek védelmére is felesküdött Lovagrendnek, ezer oka van tehát arra, hogy a Mazsihisznek a törvényes magyar kormányt immár nyíltan hátba támadó, politikai indíttatású és hiteltelen nyilatkozatát /!/ a leghatározottabban elítélje és szolidaritásáról biztosítsa a magyar kormányt e támadással szemben is! 

Mindenek előtt megállapítjuk, hogy a Mazsihisz nyilatkozata tudatosan szembemegy a keresztény magyar és izraelita magyar társadalmi (világi és egyházi) elitnek a társadalmi békéért küzdő erőfeszítéseivel is. Ez a nyilatkozat a maga elfogadhatatlan ideológiai alapokon álló/!/ szellemiségével pedig az arab és a szláv tengerben azonos gondokkal küszködő/!/ izraeli és a magyar nép totális szembeállítására is alkalmas ! 

Emiatt -bármennyire furcsa- a zsidóság ártatlan tömegeit is érintő társadalmi kihatásai és veszélyforrásai miatt, egyben antiszemita is! E példátlanul agresszív politikai zsarolásra Rendünk a maga lovagi meggyőződését követve, a törvényes magyar kormány szándékait is támogatva 

„Hét pontban„ az alábbiak szerint nyilatkozik:

1./ 

A Magyar Királyságnak 1944. március 19-én történt náci megszállását a magyar nép és a magyar nemzet vallási meggyőződésre tekintet nélkül megszenvedte! Sok ártatlan honfitársunk vesztette életét a náci katonai megszállás eredményeként. Mindez történelmi tény, amit nem lehet és nem is szabad emberiességi és erkölcsi okokból sem kétségbe vonni és ezzel társadalmi feszültséget kreálni, az egyes áldozati csoportok fájdalmai között! 

2./ 

Kinyilvánítjuk, hogy az ezzel ellentétes törekvések minősíthetetlenül emberellenesek és idegenek a civilizált népek és nemzetek kultúrájától és világnézetétől is. 

3./ 

A legteljesebb mértékben egyet értünk azzal, hogy a magyar kormány -25 évi mulasztás után- végre e tragikus esemény áldozatainak az emlékét is a magyar történelem szerves részének tekinti és azt a társadalom akaratának megfelelően egy rangos Emlékmű felállításával is kifejezésre juttatja. Aki ezt az áldozatoknak kijáró elégtételt elutasítja, az nem méltó arra, hogy a XI. század művelt és civilizált emberi közösségeinek a köreihez tartozónak vallja magát. 

4./

Ma, 2014. február 9-én vasárnap este a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége nyílt politikai támadást indított, Magyarország 1944. március 19-én történt náci megszállása áldozatainak az emlékét megőrizni hivatott Szabadság téri Emlékmű felállítása ellen! E vallási szervezetnek mondott politikai csoport határozatot fogadott el arról, hogy a Mazsihisz szólítsa fel a magyar kormányt, hogy” állítsa le a Szabadság térre tervezett német megszállási Emlékmű felállítását, mert annak szimbolikája (?) jelentős mértékben hozzájárul, a nemzeti felelősség (!) elhárításához.”!

5./ 

Ez a hamis követelés a velejéig romlott sztálinista kollektív bűnösség /Lásd: nemzeti felelősség/ mélységesen jogsértő, hazug és emberileg is megvetendő felújításának /! / minősül, az eddig vallásinak mondott, ám mostantól immár nyíltan a kormányellenes politikai szervezetek /!/ táborához csatlakozó Mazsihisz részéről, amelynek a saját hatáskörén is túlterjeszkedő álláspontját a nemzetközi és a hazai jog alapján, az áldozatok és a történelmi igazságszolgáltatás érdekében, a leghatározottabban le kell söpörni a tárgyszerű nemzeti megemlékezések állami rendjét követők asztaláról. 

6./ 

Kinyilvánítjuk, hogy a Mazsihisz nyíltan zsaroló nyilatkozatát Rendünk elképesztően agresszív lépésnek tekinti 2014-ben, egy olyan szervezet részéről, amelyet a magyar kormány az ország szűkös anyagi lehetőségeit félretéve, az elmúlt években politikailag és anyagilag is tejbe-vajba fürösztött, a mögöttük felsorakozott, egymással is rivalizáló zsidó világszervezetek magyarországi fogadásával együtt. Ezért ma a magyar nép, joggal mondja azt : Stop! Elég volt a eredménytelenné vált, ú.n. pozitív diszkriminációból is. A pénzt hasznos dolgokra kell most már fordítanunk! 

7./

Megállapítjuk, hogy e szervezet a hivatalos politikai nyilatkozatából ítélve, teljesen szembe megy, a többséget képviselő magyar úri zsidóságnak a történelem szemléletével is, amelyet Lévai Jenő a civilizált izraelita újságíró „Zsidósors Magyarországon” c. könyvének az első oldalára, 1948-ban /!/ örökös figyelmeztetésként /!/ az utókorra hagyott! Lásd a 2. számú mellékletet!

Úgy tűnik, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tagjai közül, egyes hangadók nincsenek vagy nem akarnak tisztában lenni Lévai Jenőnek a párizsi békeszerződéshez csatolt dokumentumokkal teletűzdelt -1948-ban a Magyar Téka által is kiadott- tényfeltáró munkájával és az elmúlt években a Magyar Királysággal kapcsolatban nyilvánosságra került nyugati diplomáciai /!/ anyagokkal sem. Célszerű lenne ezt a szellemi és történelmi ismerethiányt egyeseknek sürgősen pótolni, mert nagyon hamar a nevetség és megvetés tárgyává válnak, nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi közvélemény előtt is. Segítő szándékunk kifejezése és a tájékozatlan Mazsihisz tagok érdeklődésének a mielőbbi felkeltése, valamint az igencsak szerénynek bizonyult történelmi ismereteik pótlása érdekében, az 1.sz. alatti mellékletben közzé tesszük Lévai Jenő könyvének, a 70. és 71. oldalát abban a reményben, hogy felfogják, mit is jelentett egy ország vezetőjének lenni és állampolgárai érdekeit körömszakadtáig védelmezni abban a náci megszállásos időkben. Magától értetődik a kérdés, hogy vajon mit tettek volna a Mazsihisz utólag okoskodó mai hangadói másként, az emberpróbáló brutalitásokkal túlfűtött időkben, a magyar állampolgárok életének a kollektív és lehetséges védelme érdekében? És folytassuk a kérdést, mit tettek az Andrássy út 60-ban, a Rákosi korszakban halálra vert magyar zsidók érdekében? A felelősségteljes válasz persze ilyenkor mindig elmarad, vagy ha akad ilyen válasz, az valójában csak ideológiai. A választ az a Felvidékről a Magyar Királyság területére menekült földbirtokos Almási-Szabó János adta meg, aki egy hatalmas izraeli zászló színeivel díszített koszorút helyezett el Horthy Miklós kenderesi sírján, az örökké hálás zsidóság nevében. Almási - Szabó János számos személyes vonatkozású adattal is megtisztelte Rendünket. 

Nagyszerű magyar ember volt. Az ő emlékét megőrzi a történelem is. Látva a zsidó szervezetek számára is elfogadhatatlan tevékenységét, II. János Pál pápa kezéből ezért felvette mély meggyőződéssel a katolikus hitet is. 

Összegezve:

a./Lévai Jenő a Mazsihisz mai hangadói helyett, a művelt és tárgyszerű magyar úri zsidóság nevében már hitelesen megválaszolta és megvilágította e kis ország szörnyű helyzetét, a náci megszállás tényeinek az összefoglalásával és feldolgozásával. 

b./Lévai Jenő neves újságíróként és művelt magyar zsidó emberként, valamint kiváló mérnökként nem volt hajlandó sem átvenni, sem hirdetni a magyar úri zsidóság ősellenségének /!/ számító maxista-cionistáknak, a magyar nemzet kollektív bűnösségével /!/ kapcsolatos történelmileg is hamis alapokon álló téziseit sem. Ha ma élne, akkor a Mazsihisz illetékes hangadóira borítaná e nyilatkozatuk után az asztalt! Ezért nekünk, józan és megfontolt magyar állampolgároknak, mint a társadalmi béke fenntartásában érdekelt magyar elitnek, maradéktalanul tisztelnünk és követnünk kell ezt a „kőbevésett„ alapigazságot is!

Kelt, Budapesten 2014. február hó 9-én 21 órakor.

A kiadmány hiteléül:

Dr. Nagy László sk.

Rendi kormányzó